Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities                                              

Opdrachtnemer: Equilon.

Opdrachtgever: De wederpartij van de Opdrachtnemer.

Begeleidingsovereenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende de begeleiding van het Kind. 

Kind: De minderjarige op wie de begeleiding betrekking heeft, in verband waarmee de Begeleidingsovereenkomst gesloten is.

Derde: Een niet aan Opdrachtnemer verbonden persoon.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer en alle daarmee verband houdende handelingen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten – schriftelijk zowel als mondeling – met Opdrachtnemer, en op alle handelingen die daarmee verband houden.
 2. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Tarieven en totstandkoming van de Begeleidingsovereenkomst

 1. De tarieven genoemd op de website (www.equilon.nl) zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 2. De op de website (www.equilon.nl) genoemde tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 3. Tariefwijzigingen worden minimaal één maand van tevoren aangekondigd.
 4. Een Begeleidingsovereenkomst komt tot stand op het moment dat het door Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor akkoord getekende contract door Opdrachtnemer is ontvangen. De Begeleidingsovereenkomst is gebaseerd op de informatie die de Opdrachtgever ten tijde van het sluiten van de Begeleidingsovereenkomst aan de Opdrachtnemer heeft verstrekt.
 5. De Begeleidingsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.
 6. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4. Uitvoering van de Begeleidingsovereenkomst

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Begeleidingsovereenkomst wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal de Begeleidingsovereenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de Opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting.
 3. Opdrachtnemer kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt indien de Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Begeleidingsovereenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Begeleidingsovereenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Begeleidingsovereenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de geldende tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Opdrachtnemer zal in het belang van de uitvoering van de opdracht uitsluitend met toestemming van de Opdrachtgever in overleg treden met derden.
 6. Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.
 7. De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het begeleiden, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt.

Artikel 5. Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Begeleidingsovereenkomst van de Opdrachtgever, het Kind of uit andere niet openbare bron heeft verkregen.
 2. Tenzij het Kind anders bepaalt, geldt het geheimhoudingsprincipe ten aanzien van de vertrouwelijke informatie zoals uitgewisseld tussen Opdrachtnemer en het Kind ook richting Opdrachtgever.
 3. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever, het Kind of andere niet openbare bron als zodanig is gekwalificeerd of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 4. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, dan is Opdrachtnemer hiertoe te allen tijde gerechtigd.
 5. Voor overleg met derden in het belang van het Kind, onder de 16 jaar, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de Opdrachtgever. Opdrachtnemer streeft ernaar betreffende informatie zo veel mogelijk samen met (tenminste één van) de ouders over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van Opdrachtgever en/of het Kind in gevaar brengen, dan zal Opdrachtnemer dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met Opdrachtgever besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Artikel 6. Betaling

 1. Facturering vindt na elke sessie plaats, tenzij anders is overeenkomen.
 2. Facturering vindt uitsluitend digitaal plaats.
 3. Facturen dienen door Opdrachtgever uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan middels overmaking op een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
 4. De hoogte van het tarief of betaling van de factuur is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Bij niet tijdige betaling zal een betalingsherinnering worden verstuurd, bij de tweede herinnering zullen administratiekosten in rekening worden gebracht. Daarna is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente.
 6. Indien Opdrachtnemer zijn vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is Opdrachtgever alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met incasso gemoeid zijn verschuldigd.
 7. Bij een betalingsachterstand is Opdrachtgever gerechtigd de Begeleidingsovereenkomst op te schorten totdat Opdrachtgever aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 7. Annulering en opzegging

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken af te zeggen of te verzetten in geval van omstandigheden, waardoor Opdrachtnemer de Begeleidingsovereenkomst niet naar behoren kan uitvoeren. In dat geval zullen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever zo snel als redelijkerwijze mogelijk is een nieuwe afspraak maken. Aan de Opdrachtgever worden in dat geval geen kosten in rekening gebracht.
 2. Wanneer Opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak met Opdrachtnemer wenst te annuleren, dient zulks uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch of per email aan Opdrachtnemer te worden doorgegeven.
 3. Indien de annulering korter dan 24 uur van tevoren plaatsvindt, of in het geval er in het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is Opdrachtnemer gerechtigd 50% danwel 100% van het geldende tarief aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde de Begeleidingsovereenkomst opzeggen, tenzij anders is overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld. Opzegging ontdoet de Opdrachtgever niet van in lid 2 en 3 genoemde afspraken.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat Opdrachtgever in het kader van de Begeleidingsovereenkomst aan Opdrachtnemer heeft betaald. Opdrachtnemer verplicht zich om zich naar beste weten en kunnen in te spannen om tot het beste resultaat te komen. Opdrachtnemer kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor het al of niet bereikte resultaat. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Opdrachtnemer, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Opdrachtnemer.
 2. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de Opdrachtgever met de schade en met Opdrachtnemer als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.
 3. Indien Opdrachtnemer een niet aan haar verbonden persoon bij de uitvoering van de Begeleidingsovereenkomst inschakelt, dan is Opdrachtnemer tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige fout die door deze persoon mocht worden gemaakt. Door Opdrachtnemer een opdracht te geven, verleent Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de bevoegdheid om, als een door Opdrachtnemer ingeschakelde persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 9. Overig

 1. De Opdrachtgever dient tijdens de sessies met het Kind telefonisch bereikbaar te zijn.
 2. Na de sessie is er eventueel kort de gelegenheid om de sessie te bespreken. Dit met inachtneming van de geheimhouding ten opzichte van het Kind. Opdrachtnemer streeft ernaar het Kind zoveel mogelijk zelf (in samenwerking met Opdrachtnemer) de terugkoppeling naar Opdrachtgever te laten doen. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. het Kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.
 3. Alle door Opdrachtnemer uitgeleende goederen, daaronder eventueel mede begrepen testen, kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, tekeningen, enz., blijven (intellectueel) eigendom van Opdrachtnemer, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en Kind en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden worden gebracht of aan derden ter beschikking worden gesteld.
 4. De Opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de uitgeleende goederen en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de Opdrachtnemer. In geval van beschadigingen toegebracht door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer het recht de schade te verhalen op Opdrachtgever.

Artikel 10. Toepasseliik recht en forumkeuze

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met deze rechtsverhoudingen worden beslecht door de bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Met de link hieronder kun je Algemene voorwaarden downloaden.

Algemene voorwaarden Equilon