Privacyverklaring

Equilon, gevestigd aan Kruisvaardersland 9

3994 TL Houten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.equilon.nl

Kruisvaardersland 9

3994 TL Houten

06-40308272

Babette Suijs is de Functionaris Gegevensbescherming van Equilon.

Ik ben te bereiken via info@equilon.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn begeleiding en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam (van de cliënt en zijn/haar ouders/wettelijke vertegenwoordigers)
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in het contact met mij, schriftelijk danwel mondeling. Deze worden alleen opgeslagen als ze noodzakelijk zijn voor de begeleiding van de client en/of zijn/ haar ouders.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Gezondheid
 • Seksuele geaardheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • School/ opleiding
 • Godsdienst/ levensovertuiging
 • Behandeltraject elders

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in het contact met mij, schriftelijk danwel mondeling. Deze worden alleen opgeslagen als ze noodzakelijk zijn voor de begeleiding van de cliënt en/of zijn/haar ouders.

Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@equilon.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:

 • Om de begeleiding van mijn cliënten en hun ouders/wettelijk vertegenwoordigers zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
 • Je te kunnen informeren als er iets wijzigt in of wordt toegevoegd aan mijn dienstverlening.
 • Begeleiding op locatie plaats te kunnen laten vinden.
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te kunnen benaderen voor een evaluatie van onze contactmomenten en/of dienstverlening.
 • Voor het verzenden voor een voor jou mogelijke relevante nieuwsbrief.
 • Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Na afloop van de begeleiding bewaar ik jouw gegevens nog 1 jaar en daarna worden ze verwijderd. Langer bewaren dan 1 jaar gebeurt alleen in overleg met en na goedkeuring van de cliënt en zijn/haar ouders/wettelijk vertegenwoordigers.

Voor financiële gegevens hanteer ik de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

In overleg met jou en alleen met jouw toestemming (en van ouders in het geval het gaat om een kind onder de 16 jaar) kan het in bepaalde gevallen nodig zijn om gegevens met derden te delen als dit noodzakelijk is voor de begeleiding of overdracht daarvan.

Equilon verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Equilon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Gegevens noodzakelijk voor de begeleiding of afhandeling daarvan kunnen niet altijd direct worden verwijderd. Hierover zal ik je informeren en zullen we gepaste afspraken maken. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Equilon en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@equilon.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Aan het verzoek kunnen kosten zijn verbonden.

Equilon wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Equilon neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Babette Suijs via info@equilon.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken

Equilon gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies voor statistieken die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Equilon neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Equilon) tussen zit.

 

Door op de link hieronder te klikken kun je de privacyverklaring downloaden.

Privacyverklaring Equilon